Settar (Setir)

Bir şeyi örtmek, gizlemek anlamındaki “s-t-r” kökünden türeyen setir; iffetli, örten ve gizleyen demektir. Allah’ın sıfatı olarak bir hadiste geçmiştir. “Allah, halimdir, settardır. Hayayı ve edep yerlerinin örtülü olmasını, kötü, çirkin ve edep dışı sözlerin söylenmemesini sever” (Nesai, Gusl, 7; Ebu Davud, Hammam, 2; Ahmed, IV/224) Allah’ın bu sıfatı, setir olarak da ifade edilmektedir.

Hadiste geçen setir, Allah’ın insanların ayıplarını, kusurlarını, rezilliklerini örten, gizleyen, açığa vurmayan demektir. Peygamberimizin (a.s.); “Kim, bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örter, gizlerse, Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını, kusurunu örter, gizler.” (Buhari, Mezalim, 3) hadisi de Allah’ın Settar vasfını ifade etmektedir.

Kaynakça

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ “Settar”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007