Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl)

Gerileme Dönemi Padişahları

 • III. Ahmet
 • I. Mahmut
 • III. Osman
 • III. Mustafa
 • I. Abdulhamit
 • III. Selim

Siyasi Gelişmeler (Antlaşmalar ve Savaşlar)

1700 – İstanbul Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

Rusya ilk defa Karadeniz’e inme fırsatı bulmuştur.

1703 – Edirne Vakası

II. Mustafa tahttan indirilmiş III. Ahmet tahta çıkmıştır.

1711 – Prut Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

Kaybedilen toprakları geri alma ümidi doğmuştur.

(1715 – 1718) – Petervaradin Savaşı (Osmanlı Devleti – Avusturya)

 • Bu savaş kaybedildi.
 • Avusturya ile PASAROFÇA ANTLAŞMASI yapıldı.
  • Pasarofça antlaşması ile batının üstünlüğü kabul edildi.
  • Bu antlaşma ile Lale Devri’ne girildi.

1724 – İstanbul Antlaşması ( Osmanlı Devleti – Rusya)

İlk dostluk antlaşması yapıldı.

(1736 – 1739) – Belgrad Savaşı (Osmanlı Devleti – Rusya/Avusturya)

 • Osmanlı Devleti kazanmıştır, her iki devletle Belgrad Antlaşması imzalandı.
 • 1740 yılında I. Mahmut Belgrat Antlaşması’na arabuluculuk yapan Fransa’ya kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir.

1746 – Kerden (Kasr-ı Şirin) Antlaşması (Osmanlı Devleti – İran)

Bugünkü İran sınırımız çizilmiştir.

1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

 • Kırım’a bağımsızlık verildi.
 • Kırım halkı dini açıdan halifeye bağlı kaldı.
 • İlk defa Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödedi.
 • Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.
 • Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanmasına karar verildi.
 • Rusya için İstanbul da elçilik açıldı.
 • Balkanlarda Rusya konsolosluk açabilecek ayrıca orjinal metinde olmamasına rağmen “Ortadoksların dini lideri Rusya’dır.” maddesi Rusya tarafından antlaşmaya eklendi.

1779 – Aynalıkavak Tenkihnamesi

 • Kırım’da Şahin Giray’ın Kırım Hanı olması kabul edildi.
 • Kırım özerk oldu.

1783’te Rusya Kırım’ı ilhak etti.

1791 – Ziştovi Antlaşması

 • 1787 – 1792 yılında Rusya-Avusturya ittifakı ile Osmanlı arasında savaş başladı.
 • Fransız İhtilalinden etkilenen Avusturya Osmanlı Devleti ile Ziştovi antlaşmasını imzalayıp savaştan çekildi.

1792 – Yaş Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

 • Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.
 • Bu süreçten sonra Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi.

18. Yüzyıl Islahatları

Genel Özellikleri

 • Batı (Avrupa) örnek alınmıştır.
 • Baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmiştir.
 • 18. yüzyıla göre daha kalıcı olmuştur.
 • Hukuk hariç her alanda yapılmıştır (en çok askeri alanda).
 • Saray, ulema ve asker ıslahatlara karşı çıkmıştır.

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) (1718 – 1730)

Genel Özellikleri

 • 1718’de Pasarofça ile başlayıp, Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
 • Padişah III. Ahmet Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
 • Minyatür ustası Levni, şairi Nedim’dir.
 • Avrupa ilk defa örnek alındı.
 • Lale Devrinde askeri ıslahat bulunmaz.

Lale Devri Islahatları

 • İlk defa özel matbaa Macaristan’dan İbrahim müteferrika ve Sait Efendi tarafından getirildi.           
  • Osmanlı Devleti’ne getirilen ilk teknik yeniliktir.
  • Dini eserlerin basımı yasaktır.
  • İlk basılan eser Vani Mehmet Efendi’ye ait olan “Van Kulu Lügatı’dır.”
 • Batıya ilk geçici elçilikler açıldı.( Paris, Viyana, Varsova, Moskova)
 • Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ilk elçidir. (paris)
 • Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi Paris Sefaretnamesini yazdı.Batıya açılan ilk pencere kabul edildi.

NOT: Sefaretname; Risale, Takrir, Seyahatname, Havadisname isimlerini de alır.

 • Tercüme Encümenliği kuruldu.
 • Çiçek aşısı getirildi. (İran’dan / Doğu)
 • Tulumbacılar Ocağı kuruldu.(itfaiye)
 • Osmanlı  devleti’nde batı tarzında yapılan ilk eser 3. Ahmet Çeşmesi’dir.
 • Batı tarzında yapılan ilk cami Nur-i Osmaniye’dir. (3. Osman zamanında yapıldı)
 • Barok, Rokoko ve gotik tarzı üslup benimsenmiştir.
 • Patrona Halil İsyanı ile bu dönem sona ermiştir.

I. Mahmut Dönemi

 • Ülke içinde kütüphaneler açtırdı. El yazması eserleri toplattı.
 • İlk defa batı tarzında askeri ıslahat yapıldı.
 • İlk defa Batı’dan bir uzman getirildi. (Comte de Bonneval/ Humbaracı Ahmet Ocağı)
 • Osmanlı tarihinde batı tarzında ıslah edilen humbaracı Ocağıdır.
 • Osmanlı tarihinde batı tarzında açılan ilk teknik okul ise Hendeshane’dir.

III. Mustafa Dönemi

 • Koca Ragıp Paşa dönemin Sadrazamıdır.
 • Deniz Mühendishanesi kuruldu. (Bahr-i Hümayun)
 • İlk defa iç borçlanma yapıldı. (Esham Senedi)
 • Sürat Topçuları Ocağı kuruldu.

I. Abdülhamit

 • Cülus bahşişi verme geleneğini yasakladı.
 • Ulufe alım satımını yasakladı.
 • İstihkam Okulu açılmıştır.
 • Kürk satışı yasaklandı.
 • Bilim insanlarının kendi kıyafetleri, dilleriyle ve kendi dinleriyle devlette çalışmalarına izin verilmiştir.

III. Selim Dönemi

Genel Özellikleri

 • Yaptığı tüm ıslahatlara “Nizam-ı Cedit” denir.
 • Islahatlarda Fransa’yı örnek almıştır.
 • Osmanlı tarihinde radikal(sıradışı) yönde ilk ıslahatları yapmıştır.
 • Kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla 3. Selim tahttan indirilmiştir.

Yapılan Islahatlar

 • İlk defa kalıcı elçilik açıldı. ( Londra/ Yusuf Agah Efendi)
 • İlk defa devlet matbaası kuruldu.( Matbaa’yı Amire)
 • Deniz Mühendishanesi geliştirilerek “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun açıldı.
 • Mühendishane-i Berri Hümayun açıldı. (Kara Mühendishanesi)
 • Fransızca sadece askeri okullarda zorunlu ilk yabancı resmi dil ilan edildi.
 • Levent ve Selimiye kışlaları yapıldı.
 • Şeyhülislam yetkileri kısıtlandı.
 • Yerli malı kullanımına teşvik edildi.
 • Nizam-ı Cedit adında ordu kuruldu.

NOT: Nizam-ı Cedit ordusunun ilk başarısı Cezari Ahmet Paşa’nın Fransa’ya karşı Akka kalesini savunup Napolyon’u mağlup etmesidir.

 • Kurulan bu ordunun masrafları için İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu.

KPSS tarih notları için tıklayınız…