Orta Asya’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Karahanlılar

 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
 • Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
 • Türkistan’da kuruldular.
 • Türkçeyi resmi dil olarak kabul ettiler.
 • İkili teşkilatı kullandılar.
 • Karahanlı hükümdarları ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdar ünvanlarını kullanmaya devam ettiler.
 • Uygur alfabesini kullandılar.
 • Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyet resmi din olarak kabul edildi. Saltuk Buğra Han İslamiyeti kabul ettikten sonra “Abdülkerim” ünvanını aldı.
 • Türk-İslam devletinin ilkidir.
 • En parlak dönemi Yusuf Kadir Han dönemidir.
 • Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı Hanı Ebu Nasr Ahmet’tir.
 • Karahanlılar Gazneli saldırıları ve taht kavgaları nedeniyle ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılar 1211 yılında Karahitaylar, Batı karahanlıları 1212 yılında Harzemşahlar yıktı.  

Karahanlılar’ın Önemli Özellikleri

 • İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletidir.
 • Türk-İslam sentezinin öncüleridirler.
 • İlk resmi posta örgütü kurulmuştur.
 • İlk Medrese Karahanlılar döneminde açılmıştır. (Semerkant Medresesi)
 • İlk ribat (Kervansaray) açılmıştır.
 • İlk burslu öğrencilik sistemi Karahanlılara aittir.
 • Bimarhane adı verilen hastaneler kurulmuştur.
 • Gulam Ordusu’nu ilk kez kullandılar.

Gazneliler

 • Alp Tigin tarafından kurulmuştur.
 • Kurulduğu yer Afganistan’ın Gazne şehridir.
 • En parlak dönemi Gazneli Mahmut dönemidir.
 • Bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray dili ise Türkçe’dir.
 • Gulam sistemini kullanmışlardır.
 • Çok uluslu bir yapıya sahiptirler.
 • Orduları da çok ulusludur bu durum erken yıkılmalarına neden olmuştur.
 • Bilime ve Edebiyata önem vermişlerdir. Firdevsi’nin Sultan Mahmut’a sunduğu Şehname adlı eser bu döneme aittir.
 • Gazneli Mahmud Hindistan’a İslamiyeti yaymak için 17 sefer düzenledi.
 • Gazneli Mahmut, Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları baskısından kurtardığı için Halife, Gazneli Mahmut’a Sultan ünvanını verdi.
 • 1187 yılında Afgan asıllı Gurlular tarafından yıkıldılar.

Büyük Selçuklu Devleti (1040 – 1157)

 • Büyük Selçuklu Devleti’ni kuranlar Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyuna mensupturlar. Oğuz Yabgu devletinde komutan olan Selçuk Bey siyasi anlaşmazlığa düşünce kendine bağlı oğuzlarla Cend’e yarlaşmiştir.
 • Selçuk Bey’den sonra yerine geçen Arslan Yabgu Gaznelilere esir düşünce yerine tahta Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve Çağrı kardeşler tahta geçmiştir.
 • 1040  Dandanakan savaşında Gaznelileri yenerek Selçuklu Devleti’nin temeli atıldı.
 • Anadoluya yönelen Selçuklular 1048 yılında Bizans-Gürcü kuvvetleri ile yapılan Pasinler Savaşı’nda Selçuklular galip gelince Anadolu’nun fethi için ilk adım atılmış oldu.
 • Halifeyi Büveyhoğulları ve Fatımilerin baskından koruyan Tuğrul Bey’e Halife, Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı ünvanını vermiştir.
 • Sultan Alparslan döneminde Anadolu fetihleri hız kazanmıştır. Ani Kalesi fethedilip Kars’a girilince Alparslan’a fetihlerin babası anlamına gelen “Ebu’l Feth” ünvanı verilmiştir.
 • Sultan Alparslan iç ve dış siyasette etkin rol oynayacak olan Nizamülmülk’ü vezirliğe getirmiştir. Nizamülmülk’ün Siyasetname adlı ünlü eseri vardır.
 • Nizamülmülk öncülüğünde Nizamiye Medreseleri açılmıştır. Nişabur’da dünyanın ilk üniversitesi kurulmuştur.
 • 26 Ağustos 1071 yılında Bizans mağlup edilerek Türklere Anadolu kapıları açılmıştır.
 • Melikşah Döneminde Kudüs ve Şam ele geçirilmiştir.  
 • Sultan Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından güneş yılı esaslı Celali Takvimi hazırlanmıştır.
 • Resmi dil Farsça’dır.
 • İkta sistemi uygulanmıştır.
 • Atabeylik Sistemi oluşturulmuştur.

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılışı

 • Hasan Sabbah önderliğindeki Batınilik tarikatının faaliyetleri.
 • Türkmenlerin (Oğuzların) küsmesi.
 • Düzenlenen Haçlı Seferleri.
 • Atabeylerin zararlı çalışmaları.
 • Abbasi halifesinin kışkırtmaları ve 1157 yılında süre gelen taht kavgaları, Batıni tarikatının suikastleri, sınırların genişlemesi ve otoritenin kaybolması sonucu yıkılmıştır.

Yıkıldıktan Sonra Kurulan Devletler

 • Irak ve Horasan Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
 • Anadolu Selçukluları

Orta Asya’da Kurulan Diğer Devletler

Moğollar

 • Cengiz Han tarafından kuruldu.  
 • Dünyanın değişik bölgelerinde istilalar da bulundular.

Yıkıldıktan Sonra Kurulan 4 Hanlık

Altın Orda Devleti: Batuhan tarafından kuruldu.

 • Berkehan döneminde Türkleşti ve Müslüman oldu.

Çağatay Hanlığı: Çağatay tarafından kuruldu

 • Tarma Şirin döneminde Türkleşerek Müslümanlaştı.

İlhanlılar: Hülagü tarafından İran’da kuruldu.

Kubilay Hanlığı: Kubilay Han tarafından kuruldu.

 • Türkleşmemiş ve İslamı benimsememiş tek Moğol Devleti’dir.

NOT: Marco Polo doğuya gelen ilk Avrupalıdır. Kubilay Hanlığını ziyaret etti ve hanlığın hizmetinde çalışıp eserler yazarak Kubilay Hanlığını tanıtmıştır.

Timur İmparatorluğu

 • İkta sistemini uygulamışlardır.
 • Savaşta yararlı olanlara ‘suyurgal’ adlı topraklar verilmiştir.
 • Sultan Hüseyin ve Ali Şir Nevai bu dönemde yaşamıştır.
 • Uluğ Bey’in Semerkant’ta açtığı medresede Ali Kuşçu önemli araştırmalar yapmıştır.
 • Timur 1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’i yendi, böylece Osmanlı Fetret devrine girdi.

Babür İmparatorluğu

 • Zahireddin Muhammed Babür Şah tarafından kurulmuştur.
 • Taçmahal adlı eser Babürşah tarafından Hindistan’ın Agra kentinde yapılan anıt mezardır.

KPSS tarih notları için tıklayınız…