Öğrenme Stilleri Testi

Okul Başarısına Destek Vermek İçin “3 Öğrenme Stilini” İyi Bilmek Gerekir.

Toplamda 7 öğrenme stili var, evet, ama okul başarısını destekleyici etkinlikler bulmak adına bu öğrenme stillerini 3 kategori ile şekillendirebiliriz. Çocuklarınıza uygulayabileceğiniz bu öğrenme stilleri testi ile, önce hangi öğrenme stilinin daha baskın olduğuna karar vermelisiniz.

Kendinizi en iyi anlattığını düşündüğünüz aktivitelerden size uygun olanların yanına işaret koyunuz. Öğrenme stilleri testi doğru ya da yanlış cevabın olmadığı bir testtir. En fazla işaretlediğiniz bölüm sizin baskın öğrenme yönteminizi belirler.

A KATEGORİSİ

NOAKTİVİTE(X)
1Biri bana ders verir gibi bir şeyler anlatırsa başka dünyalara dalarım 
2Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmak isterim 
3Sözel yönergeleri kullanamam, haritaya gereksinim duyarım 
4Duyduğum ama görmediğim yönergelere dikkat ekmekte zorlanırım 
5Resimli bulmaca çözmeyi severim 
6Sessiz okumayı severim 
7Sözcükleri hatasız yazarım 
8Gördüklerimi iyi hatırlarım 
9Olaylar ve/ya konular şematize edilirse daha iyi anlarım 
10Konuşmacının ağzını izlerim 
11Resimli roman okumayı severim 
12Şarkı sözlerini hatırlamakta zorlanırım 
13Okunmakta olan bir metnin kopyasını takip etmezsem anlamakta zorlanırım 
14Sözel tariflerin tekrarlanmasını isterim 
15Kendi kendime düşünüp, çalışarak öğrenmeyi severim 
16Derslerde not tutmayı tercih ederim 
17Boş zamanlarımda okumayı severim 
18Başkalarının ne yaptığını gözlerim 
19Radyo ve televizyonu yüksek sesle dinlerim 
20Telefonda konuşmayı sevmem, yüz yüze konuşmayı tercih ederim 
 İşaretlenen madde toplamı  

B KATEGORİSİ

NO AKTİVİTE (X)
1Kendi kendime konuşurum 
2Bütün yanlışlarımı öğretmenin anlatarak düzeltmesini isterim 
3Okurken parmağımla takip ederim 
4Sınıfta arkadaşlarımla tartışarak ve sohbet ederek öğrenmeyi severim 
5Okurken kağıda çok yaklaşırım 
6Gözlerimi ellerime dayarım 
7Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim 
8Sınıfta çok fazla konuşurum 
9Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim 
10Genellikle grafikler, sembol ve simgeler benim öğrenmemi kolaylaştırmaz 
11Yüksek sesle okumayı severim 
12Yazılı karikatürleri tercih ederim 
13Hikaye, şiir ve/ya kitap kasetleri dinlemeyi severim 
14Anlatmayı yazmaya tercih ederim 
15Görsel ve sözcük hatırlama hafızam iyi değildir 
16Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim 
17Bir konu bana okunursu kendi okuduğumdan daha iyi anlarım 
18Kopyalanacak bir şey olmadan kolay çizemem 
19Haritalardan çok sözel tarifleri ve yönergeleri tercih ederim 
20Sessizliğe dayanamam… ya ben ya da diğerlerinin konuşmasını isterim 
  İşaretlenen madde toplamı  

C KATEGORİSİ

NOAKTİVİTE(X)
1Boş bir kağıda sütunlar çizmem istendiğinde kağıdı katlarım 
2Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım 
3Sandalyede otururken sallanırım ya da bacağımı sallarım 
4Defterimin içini genellikle resimlerle, şekillerle süslerim, karalama yaparım 
5Kalemimi elimde döndürürüm, masada tempo tutarım 
6Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler 
7Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler 
8Genellikle hiperaktif olduğum söylenir 
9Çalışırken sık sık ara verir, başka şeyler yaparım 
10Arkadaşlarıma el şakası yapmaya bayılırım 
11Kapının üst çerçevesine asılarak odaya atlamak isterim 
12Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim 
13Bir şeyi görmek ya da duymak yetmez, dokunmak isterim 
14Her şeye dokunmak isterim 
15Objeleri biriktirmeyi severim 
16Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapatmayı hep ben yapmak isterim 
17Kürdanları, kibritleri küçük parçalara ayırırım 
18Aletleri açar, içini söker, sonra yine bir araya getirmeye çalışırım 
19Genellikle ellerimi kullanarak ve hızlı konuşurum 
20Başkalarının sözünü sık sık keserim 
 İşaretlenen madde toplamı 

PUANLAMA

KATEGORİPUAN
A KATEGORİSİ (Görsel Ağırlıklı Öğrenme Stili) 
B KATEGORİSİ (İşitsel Ağırlıklı Öğrenme Stili) 
C KATEGORİSİ (Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı Öğrenme Stili) 

Öğrenme stilleri testi uygulandıktan sonra, hangi kategorideki puan daha yüksekse o öğrenme stilinin daha baskın olduğunu anlayabiliriz.

Çocuklar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler:

1. Görsel: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.

2. İşitsel: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.

3. Kinestetik: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. Kinestetik gezme, pantomim, vs.yi kapsar.

Görsel Öğrenciler (Gördüğüne İnananlar)

Doğal olduğu yerlerİyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.
Problem çözme yollarıTalimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır, akış kartları kullanır, kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıGörsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.
En iyi öğrenme yollarıNot alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan, video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.
Okuma / çalışma özellikleriEğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.
Okuldaki güçlükleriNe yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, Konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.
Genel değerlendirmeÖzel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım denilen –okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsem malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

İşitsel Öğrenciler (Konuşan Dinleyen Öğrenciler)

Doğal olduğu yerlerDoğaçlama (spontan) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.
Problem çözme yollarıTartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıYazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister. Şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.
En iyi öğrenme yollarıYüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme, küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleriDiyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.
Okuldaki güçlükleriGörsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.
Genel değerlendirmeKüçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır. İlköğretim 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler. Bu özellikleri nedeni ile işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş daha iyi hatırlarlar.

Kinestetik Öğrenciler (Hareket Halinde Olanlar)

Doğal olduğu yerlerÇeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.
Problem çözme yollarıHarekete geçer daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar. Problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır. Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder. Deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacıPerformansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.
En iyi öğrenme yollarıCanlandırma, taklit yaparak, gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleriEğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.
Okuldaki güçlükleriOkunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük, rahattır. Uzun süre oturamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar. Duyulan, görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksızın duygularını açıklayamaz. Uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.
Genel değerlendirmeOldukça hareketli olurlar. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. Genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir. Dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır. Anlatımdan da yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi ve ya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilirler. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması ya da kilden yapması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

Öğrenme Stilleri İle ZekA Arasında Bir Bağlantı Yoktur!

Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez, ikisini hatta üçünü de elinde barındırabilir. Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır. Bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre daha çok iyi taşırlar. Tek tip öğrenme stiline sahip olan öğrenciler klasik okul sisteminde zorlanırlar. Özellikle kinestetik öğrenme stiline sahip olan çocukların daha çok zorlandığını görmekteyiz.

Dokunsal/kinestetik ağırlıklı öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler. Oysaki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmen de aktif olmak zorundadır. Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar.

İşitsel ağırlıklı öğrencileri gözle okuma yapmak sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilköğretimde öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma çalışmaları bir sorun olabilir. Bu konuda işitsel öğrencilere evde yardımcı olunmalıdır.

Öğrenme stillerinin bilinmesi, tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır. Yani bir çocuk öğrenemiyorsa hemen dikkati dağınık, dikkati eksik, hiperaktif, sorunlu, tembel değildir. Önce onları tanımakla başlayalım!