İslam Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti

DEVLET (İL) YÖNETİMİ

Kimler Hükümdar Olabilir?

 • Kurultay ( Toy/Kengeş) tarfından seçilen kişi
 • Taht mücadelesini kazanan kişi
 • Ölen hükümdarın vasiyeti üzerine tahta geçen kişi

Hükümdar Unvanları

HanHakanKağanTanyu
YabguSanyuİlterişİdikut
ErkimİlteberTanhuAy Tengri

Hükümdarlık Sembolleri

Ok- yaySancak (bayrak)Kotuz (sarguç)
Otağ (çadır)Nevbet (davul)Taht (örgin)

Hatun (Katun)

 • Kurultaya katılırlar.
 • Hükümdar savaşa veya sefere gittiği zaman tahta vekalet eder ve elçi kabul ederler.
 • Başka ülkelere değerli hediyeler gönderirler.

Kut Anlayışı

 • Gök tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme kudretidir.
 • Kan yoluyla geçer. (Oğul, Yeğen, Amca, Kardeş)-(OYAK)

İkili teşkilat

Batı (Sol)Doğu (Sağ)
II. Kağan (Yabgu)I. Kağan (Kağan)
İç işlerinde serbest, dış işlerinde doğuya bağlıdır.Devletin merkezidir. Çadırı doğuya doğru bakar.

DİN VE İNANIŞ

Gök Tanrı İnancı

 • Tektir, somutlaştırılamaz. (Puta tapma yoktur)
 • Cennet (uçmağ) cehennem (tabu) anlayışı vardır.
 • Kurganlara (mezar) eşyaları ile birlikte gömülürler.
 • Cenaze törenlerini “yuğ” ağıtlara ise “sagu” denir
 • Balbal mezar taşları bulunur.

Şamanizm

 • Din adamlarına şaman, kam, baksı denir.
 • Şamanizm büyücülüğe dayanır.

Atalar Kültü

 • Ataların onları koruduğuna inanırlar.
 • Doğa kuvvetlerine inanma vardır.

HUKUK

 • Hukukun temeli töreye dayanır.
 • Töreyi yazılı hale getiren devlet Uygurlardır.
 • Töre değişebilir.
 • Hakan dahil herkes töreye uymalıdır

Törenin Kaynakları

 • Halk
 • Hükümdar
 • Bey beyleri

NOT: İlk Türk devletlerinde siyasi davalara Hükümdar. Adli davalara ise “Yarguci” bakar. Hükümdarların dini törenlere ve davalara karışmamış olması laik yapıyı gösterir.

ORDU

 • Ordunun temeli onlu sisteme dayanır.
 • Ordu millet anlayışı hakimdir.
 • HazarlarTürklerde ücretli askerlik yoktur.
 • Ordu süvari birliklerden oluşur.
 • Hükümdar ordunun komutanıdır.
 • Çeşitli taktikler kullanılmıştır (Turan, Hilal, Kurt Kapanı).
 • Mızrak, süngü, kılıç/kalkan, yay ve ıslıklı ok gibi silahlar kullanılmıştır.

EDEBİYAT

Sözlü Edebiyat

 • Sagu: Ağıt
 • Sav: Atasözleri
 • Koşuk: Şiir
 • Destanlar
  • Sözlü Destanlar
   • Alp Er Tunga: Şu (İskit)
   • Türeyiş, Göç: Uygur
   • Oğuz Kağan: Asya Hun
   • Manas: Kırgız
   • Ergenekon, Bozkurt: Göktürk
   • Dede Korkut: Oğuzlar

Yazılı Destanlar

 • Orhun Yazıtları, Çayr Yazıtlar: Ⅱ. Göktürk (Kutluk)
 • Yenisey Yazıtları: Kırgızlar
 • Karabalgasun, Moyen-çur, Sine-Uşi, Servey Yazıtları, Toryat Yazıtları, Sekiz Yükme, Altun Yoruk, Irk Bitig, Ulaan Yazıtları: Uygurlar
 • Omurtak Yazıtları: Bulgarlar

BİLİM

 • Bilim adamlarına keneşçi (tayanç) denir.
 • Bilim adamları Keneş Meclisi kurarak hükümdara danışmanlık yaparlar.
 • 12 hayvanlı takvimi Türkler oluşturdu ve kullandı.

SOSYAL HAYAT

 • Aileye (Oguş) önem verilirdi.
 • Çekirdek aile tipi mevcuttur.
 • Ataerkil bir toplumdur.
 • Sınıflı bir toplum yapısı yoktur. Dayanışma esastır.
 • Özel mülkiyet gelişmemiştir. (Uygurlara kadar)
 • Tek eşlilik esastır. (monogami)

EKONOMİK HAYAT

 • Temel geçim kaynağı hayvancılıktır.
 • Tarımla ilgilenmişlerdir.
 • Hunların açtığı sulama kanalları olan “TÖTÖ” yu Göktürkler’de kullanmıştır.
 • Orak, saban, el değirmenleri ve pişmiş buğday taneleri bulunmuştur. Bu durum tarımla ilgilendiklerini gösterir.

Ticaret

 • İpek Yolu: Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yoludur.
 • Kürk yolu: Pazardan başlayıp Çine kadar uzanır.
 • Çav, böz, kuanpa denilen kağıt paralar kullanılırdı.
 • Göktürkler’de “yarmak” denilen madeni paralar kullanılırdı.

SANAT

 • Uygurlara kadar taşınabilir eserler yapılmıştır.
 • Uygurlarda ilk defa kalıcı eserler ortaya çıkmıştır.
 • Kopuz adı verilen çalgılar vardır.
 • Şölenlerde raks adı verilen şiirler söylenirdi.
 • İlk duvar resimleri (fresk) Uygurlar tarafından yapıldı.
 • İlk minyatür örnekleri uygurlara aittir.
 • Halı, kilim çadır işlemeleri gelişmiştir.
 • (Pazırık, Altın elbiseli adam)

Alfabe

 • Türklerin ilk alfabesi Göktürk (Orhun) alfabesidir. 38 harflidir ve sağdan sola doğru yazılır.
 • Türkler’in kullandığı bir diğer alfabe Uygur alfabesidir. 18 harflidir ve sağdan sola doğru yazılır

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ile İlgili İlkler

 • Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu İskitlerdir.
 • Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.
 • Türk topluluklarını ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir
 • Türklerin kullandıkları ilk alfabe; 38 harfli Göktürk alfabesidir.
 • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürkler’dir
 • Türkler hakkında mevcut ilk belge; MÖ. 318 tarihli Hun–Çin ticaret sözleşmesidir.
 • Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir.
 • Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar’dır.
 • Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlar’dır.
 • Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlar’dır.
 • Madeni parayı kullanan ilk Türk devleti Türgişler’dir.
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir
 • Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barış Antlaşmasıdır.
 • Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk topluluk İskitlerdir.
 • Pantolon ve kemer tokasını dünyaya tanıtan ilk topluluk İskitlerdir.
 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.

KPSS Tarih notları için tıklayınız…