İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi

Hükümdarlara Verilen Unvanlar

 • Sultan
 • Nasr
 • Şah
 • Kadir
 • Han
 • Padişah
 • İlig
 • Bey
 • Buğra
 • Gazi
 • Erkin
 • Hünkar
 • Hüdavendigar

Hükümdarlık Sembolleri

 • Hutbe okutmak
 • Hilal
 • Menşur( Onay)
 • Tıraz ( elbise/ hediye)
 • Çetr ( şemsiye)
 • Sancak
 • Çadır
 • Asa
 • Nevbet
 • Taht ( Örgün)
 • Tuğra
 • Tuğ
 • Para bastırmak
 • Hilat ( halife tarafından gönderilen tüm hediyeler)

Hakimiyet Anlayışı

 • Türk hakimiyet anlayışı İslamiyet sonrası da devam etmiştir. Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
 • Memlüklerde her emire hükümdar olma hakkı verilmiştir. Bu durum yönetime birden çok hanedanın gelmesine neden olmuştur.

Saray

Sarayın Özellikleri

 • Devletin en yüksek makamıdır.
 • Hükümdarın ailesiyle oturduğu yerdir. ( Harem)
 • Devletin idare edildiği yer.(Selamlık)
 • Memurların yetiştirildiği okul. ( Gulamhane/ Enderun)
 • Karahanlılarda  Saray’a KAPLI, Selçuklularda ise DERGAH veya BERGAH denir.

Önemli Saray Görevlileri

 • Ütadüddar:  Saray harcamalarına bakardı.
 • Hacibü’l Hüccab (Ulu Hacip): Hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkiyi düzenler. Hacip:  Hükümdar ve vezirden sonra gelen önemli devlet adamlarıdır. 20-25 kişiden oluşur, hükümdar- devlet, devlet-devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
 • Abdar – Taştdar: Sultan elini yıkadığı zaman ibrik tutan görevli.
 • Vekil-i Der: Sultan ile vezirin arasında aracıdır.
 • Çeşnigir: Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir.
 • Silahtar: Silahlardan görevlidir.
 • Hansalar: Saray mutfağına gerekli malzemeyi sağlar.
 • Şarap Dar – İdişçibaşı : Hükümdarın içeceklerini, şerbetlerini  hazırlar.
 • Camedar: Hükümdarın elbisesi ile ilgilenir.
 • Emir’i Alem: Savaşlarda bayrak ve sancağı taşımak ve bunları muhafaza etmekle görevlidir.
 • Emir’i Candar: Sarayı korumakla görevlidir.
 • Emiri Hares: Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran görevlidir.
 • Emir’i Ahur: Atların bakımı ile ilgilenen görevli.
 • Bazdar: Sultan’ın doğan, atmaca gibi  kuşlarına bakar.
 • Kapucubaşı: Sarayın günlük hizmetlerinden sorumludur.
 • Emir’i Şikar: Hükümdarın av işlerini düzenleyen görevli.
 • Serhenk- Dürhanş: Hükümdarlar bir yerden bir yere giderken yolunu açan görevlidir.
 • Devaddar: Hükümdarın yazı takımlarını koruyan görevli.
 • Kıssadar: Dilekçeleri hükümdara sunan görevlidir.
 • Emir’i Meclis: Sultan’ın ziyafetlerini hazırlatıp  teşrifatçılık yapan görevlidir.
 • Mutripler: Eğlence meclislerinde çalgı çalıp şarkı söyleyen görevliler.
 • Sakiler: Eğlence meclislerinde sultanı ve davetlilere içecek sunan görevlidir.

Hükümet

Divan Teşkilatı

Divan-ı Arz

 • Başkanı: Emir’i Arz (Aruzul Ceyş)
 • Ordu’nun ihtiyacına bakar.

Divan-ı İstifa

 • Başkanı: Müşrif
 • Askeri ve hukuki işler hariç devletin bütün işlerini denetleme yetkisine sahiptir.

Divan-ı Tuğra

 • Başkanı: Tuğrai  veya Münşi (Osmanlı’da Nişancı)
 • Yazışmalara bakar.

Divan-ı Beridi

 • Posta işlerine bakar.

Divan-ı Mezalim

 • Ağır siyasi suç davalarına bakar.
 • Davayı önce hacip dinler, eğer önemliyse daha sonra Sultan dinler.

Divan-ı Pervane

 • Ülke topraklarının kayıtlarını tutarlar.
 • Başkanı: Pervanecidir.

Niyabet-i Saltanat

 • Hükümdar Başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divandır. Başkanı Naip’tir.
 • Hükümdardan sonraki en yetkili kişi vezir’dir.

Gaznelilerde;

 • Divan-ı Vezaret: Mali ve genel yönetim işleri ile ilgilenir.
 • Divan-ı Risalet: Hükümdarın iç ve dış resmi yazışmalarını yapar.
 • Divan-ı Vekalet: Hükümdar ve ailesine ait mali işlerle ilgilenir.

 Karahanlılarda;

 • Divan-ı Ali: Vezirin başkanlığında devletle ilgili kararların alındığı divandır.

Taşra Teşkilatı

Eyaletlerdeki Önemli Devlet Görevlileri

 • Şıhne (Sahibu’s Şurta):  Eyalet ve vilayetlerin başındaki askeri yöneticidir.
 • Melik: Eyaletlerdeki Hanedan üyesi yöneticilerdir.( hocaları atabeyler dir)
 • Selçuklularda Amil (Karahanlılar’da İmga):  Vilayetlerin vergisini toplayan kişi.
 • Muhtesip:  Zabıta.  Belediye ve ticari hayatın düzenlenmesinden sorumludur.
 • Amid (Ummal):  Şehir İdaresi’nden sorumlu sivil kişi
 • Ulak:  Habercilere verilen isimdir.
 • Subaşı:  Şehirlerin güvenliğinden sorumlu kişi.
 • Sahibi Divan:  Gaznelilerde şehirlerin idari işlerinden sorumludur.
 • Salar/Sipahsalar:  Gaznelilerde şehrin askeri yöneticisidir.

Atabeylik

 • İslam dünyasına Selçuklularla birlikte girmiştir.
 • Melikleri yetiştirmek üzere atanan görevliler (Atabey).

Hukuk

Şer’i Hukuk

 • Kadılar başkanlık yapar.
 • Temeli İslam kurallarıdır.
 • Miras, boşanma, evlenme, vakıflar ve ticari meselelere bakar.
 • Kadıların sorumlusu Kadı’ül Kudat’tır. (Kadıları atar)
 • Kadıların verdiği  kararı haksız ( ilk önce Hacip’e  anlatır, sonra Sultan’ın  karşısına çıkar) bulanlar Divanı Mezalim’e başvururdu.

Örfi Hukuk

 • Emir’i Dad başkanlık yapar.
 • Temelini  töreler başta olmak üzere hükümdar buyrukları ve divanda alınan kararlar oluşturur.
 • Yönetim, askerlik, maliye, ülke güvenliğini bozanlar ve kanunlara karşı gelenler buralarda yargılanır. Not: Askeri davalara ise kadıleşker (kadıasker) bakar.

Ordu

Karahanlılar

 • Gulamlar
  • Saray muhafızları
  • Hassa ordusu (Türklerden oluşur)
 • Eyalet Askerleri

(Savaş zamanında orduya katılırlar)

 • Türkmenler

Gazneliler

 • Gulamlar
  • Gulam’ı Saray
   • Hassa Ordusu (Türkler + Farklı Milletler)
   • Eyalet Askerleri
   • Gönüllüler
   • Ücretli Askerler
 • Karluk – Oğuz
 • Yağma Türkleri

Harzemşahlar

 • İkta askerleri
 • Hassa Ordusu
 • Valilerin Askerleri

Tolunoğulları/İhşidiler

 • Ordu’nun ana unsurlarını Kıpçak Türkleri oluşturmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti

Merkez Ordusu

Gulam-ı Saray

 • Sultan’a yakın olan eğitilmiş askerler.
 • Her an savaşa hazırlar.
 • Yılda 4 kez maaş alırlar.

Hassa Ordusu

 • Türk boylarından oluşan ordudur.
 • Sultana bağlı Ordu’nun Savaşçı kısmıdır.
 • Bunlara hizmetleri karşılığında ikta adı verilen araziler tahsis edilir.

Eyalet Ordusu

 • Şehzade/Melik Askerleri: Melik ve valilere bağlıdırlar.
 • Sipahiyan (İkta/atlı askerler): İkta verilen kişiler yetiştirir.

Türkmenler

 • Uçlarda sınır güvenliği sağlarlar.
 • Hem yerleşik hayata  hem de üretime katkıda bulunurlar.

Bağlı Devletler/Beylik Askerleri

 • Savaş zamanında ordu gönderirler.

Teknik Sınıflar

 • Mancınıkçı: Kale surlarını yıkar.
 • Neftçiler: Kızgın yağ döker.
 • Lağımcılar: Tünel  kazarlar.

Sosyal Hayat

 • Türk-İslam devletlerinde toplumsal alanda sınıf ayrımı söz konusu değildir.
 • Vakıflar aracılığıyla sosyal yardımlaşma müesseseleri ve sosyal faaliyetler tertip edilirdi.

Sosyal Hayatta Etkin Olan Merkezler

 • İmarethane: Aşhane
 • Debbahhane: Misafirhane
 • Kapan: Tek bir cins malın satıldığı yer.
 • Bedesten: Kapalı çarşı
 • Sebil: Çeşme
 • Tutmaç: 6. yy Türklerin milli yemeğidir. (ramazanın ilk günü özellikle)
 • Kümbet: Anıt mezar (siyasiler/eşleri)
 • Türbe: Dini şahsiyetlerin mezarıdır.
 • Külliye: Toplu yapılardır (caminin yanına yapılır).
 • Arasta: Çarşı
 • Bargah: Saray
 • Tekke: Din öğretilen kurumlar.
 • Zaviye: Tekkenin küçüğü

Hastaneler

 • Darülafiye
 • Darüşsıhha
 • Maristan: Tolunoğulları
 • Bimaristan/Bimarhane: Karahanlılarda -akıl hastanesi

Toprak Yönetimi

Has Arazi

 • Hükümdar ve ailesine aittir.
 • Gelir hükümdarın özel hazinesine gider.

İkta Arazi

 • Meliklere, emirlere ve komutanlara maaşlarına karşılık olarak tahsis edilen topraklardır.
 • Vergiler ikta sahiplerince toplanır.
 • Vergiler maaşların karşılığını aşınca maktu vergi olarak devlete verilir.
 • Gelirlerin bir bölümü ile asker yetiştirilirdi.
 • Bu toprakların hibe edilmesine, satışına veya vakıf arazisi olmasına izin verilmezdi.
 • İkta sisteminin devlete sağladığı faydalar;
  • Üretimde süreklilik ve verim
  • Savaşa hazır asker yetiştirilmiştir.
  • Taşra da devlet otoritesi sağlanmıştır.
  • Hazineye yük olmadan güçlü bir ordu yetiştirilmiştir.

Mülk Arazi

 • Mülkiyeti kişilere aittir.

Vakıf Arazi

 • Gelirleri hayır kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara ayrılan topraklardır.

Haraci Arazi

 • Selçuklu sınırları içinde yaşayan gayrimüslimlere ait topraklardır.

Öşri Arazi

 • Müslümanlara ait topraklardır.

Eğitim

Medreselerde islami Bilimlerin yanında tıp, astronomi, matematik, kimya, tarih ve coğrafya gibi derslerde okutulmuştur.

Eğitime Dair Kavramlar

 • Öğrenci: Danişment
 • Öğretmen: Müderris
 • Diploma: İcazetname
 • Fıkıh veya İslam ilimlerinde yetişen en ünlü öğretmen: Molla
 • Eser: Telif
 • Yazar: Müellif
 • Ciltleyen: Mücellid
 • Çoğaltan: Müstensih
 • Mühür sanatı ile uğraşan: Hakkah

Akli (Pozitif) Dersler

 • Cebr: Matematik
 • Riyaziye: Matematik
 • Hesap: Matematik
 • Hendese: Geometri
 • Müsellesat: Trigonemetri
 • Simya: Kimya
 • Tabiiyet: Çevre
 • Coğrafya
 • Mantık Dersleri
 • Nücum: Yıldızlar/ Astroloji
 • Heyet: Astronomi

Nakli (Dini) Bilimler

 • Megazi: Savaş
 • Hadis (Hz. Muhammed’in Sözler)
 • Sünnet(Hz. Muhammed’in Davranışları)
 • Siyer (Hz. Muhammed’inHayatı)
 • Fıkıh(İslam Hukuku)
 • Kelam(İslam Felsefesi)
 • Kıraat
 • İcma
 • Kıyas
 • Tefsir
 • Tecvid

Danişmentliler: Yağıbasan Medresesi (Anadolu’da kurulan ilk medresedir.)

Karahanlılar: Semerkant Medresesi (İlk Türk-İslam Medresesi)

Büyük Selçuklu Devleti: İlki Nişabur Medresesi olmak üzere 7 tane medrese kuruldu.

Nizamiye Medreselerinin Açılma Nedenleri

 • Bilim insanı yetiştirmek.
 • Devlet memuru yetiştirmek.
 • Zararlı fikir akımlarına karşı fikir üretebilmek (Batınilik gibi)

Mimari ve Sanat

Mimari

Karahanlılar

 • Ribat-ı Melik Kervansarayı
 • Ayşe Bibi Türbesi
 • Arap Ata Türbesi
 • Dehistan Kervansarayı
 • Kalyan Camisi
 • Talhatan Baba Camisi
 • Degaron Camisi
 • Tamgaç Buğra Han Medresesi
 • Balacı hatun Türbesi

Gazneliler

 • Arus’ül Felek Camisi
 • Aslan Cazip Türbesi
 • Leşkeri Bazar Camisi ve Sarayı
 • Ribat-ı Mahi
 • Mahmut Bendi

Büyük Selçuklu Devleti

 • İsfahan Mescit-i Cuması
 • Sultan Sencer Türbesi
 • Kazvin Mescit-i Cuması
 • Nişabur, Rey ve Nizamiye Medreseleri
 • İsfahan Melikşah camisi
 • Kümbet-i Ali
 • Cihil Duhteran Kümbetli
 • Sultan Kale

Sanat

Hat

 • Arapçayı güzel yazma sanatı.
 • Bu sanatla ilgilenenlere ‘Hattat’ denir.
 • Bilinen ilk büyük Türk hattatı Amasyalı Yakup’tur.

Minyatür

 • Perspektife dikkat edilmez.
 • Kişiler statülerine bağlı büyük ya da küçük çizilir.
 • Tasvir sanatıdır.
 • Uğraşana ‘musavver’ veya ‘nakkaş’ denir.
 • Cezeri yapmış olduğu mekanik tasarımları ‘otomat’ adlı kitabında toplamıştır.

Tezhip

 • Altınlamak, yıldızlamak anlamına gelir.
 • Kitap süslerinde kullanılır.

Yazı, Dil VE Edebiyat

Türk-İslam Devletlerinde genellikle edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça, halkın kullandığı dil ise Türkçe olmuştur.

Karahanlılar

 • Karahanlılar her alanda Türkçeyi kullanmışlardır.
 • Kutadgu Bilig (Mutluluk veren bilgi)
  • Yazarı bilinen ilk Türk-İslam eseridir.
  • Yazarı Yusuf Has Hacip’tir. Eser 462 yılında tamamlanmıştır.
  • Siyasetname özelliği taşır.
  • Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a sunulmuştur.
  • Uygur ve Arap harfleriyle yazılmış 3 ayrı nüshası bulunmaktadır.
 • Divanü Lügati’t Türk
  • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Eser 1074’te tamamlanmıştır.
  • Abbasi halifesi Muktedi Biemrillah’a sunulmuştur.
  • Arap’lara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.
  • İlk Türkçe ansiklopedik sözlüktür.
  • Dönemin tıp çalışmaları ve tedavi yöntemlerine de yer verilmiştir.
  • Türk dünyasına ait bir harita da bulunmaktadır.
  • Bilinen tek yazma nüshası Fatih Millet Kütüphanesindedir.
 • Divan-ı Hikmet
  • Yazarı Hoca Ahmet Yesevi’dir.
  • Dini ve tasavvufi manzumeler yer alır.
  • İslam dinine yeni girmiş veya bu dini henüz kabul etmemiş Türklere İslamiyet hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
  • Eserin bazı nüshaları İstanbul üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindedir. İngiltere ve Rusya’da da yazma nüshaları bulunmaktadır.
 • Atabetü’l Hakayık
  • Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
  • Uygur alfabesi ile yazılmış bir ahlak kitabıdır.
  • Didaktik özellik taşır.
  • Eser Karahanlı beylerinden Muhammed Dad Sipahsalar’a sunulmuştur.
  • Türk gelenekleri, konuşma adabı ve doğruluk hususu yazılmıştır.

Gazneliler

 • Bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça kullanılmıştır. Ordu ve sarayda ise Türkçe kullanılmıştır.
 • Şehname: Firdevsi’nin Sultan Mahmut’a sunduğu eserdir.
 • Tarih-i Yemin: Utbi’nin Sultan Mahmut’a sunduğu eserdir.
 • Pendname: Gazneli Hükümdarı Sebütek’in çocuklarına ve komutanlarına öğüt şeklinde bıraktığı eserdir.

Büyük Selçuklu Devleti

 • Devletin resmi dili Farsça iken halk arasında ve orduda Türkçe kullanılmıştır.
 • Ömer Hayyam’ın ‘Rubaileri’, Enveri’nin ‘Kasideleri’ dönemin en önemli eserlerdendir.
 • Nizamülmülk’ün devletin aksayan yönlerini konu alan ‘Siyasetname’ adlı eseri Selçukluların anayasası niteliğindedir.

Önemli Eserler ve Bilim Adamları

Farabi

 • Batıda  Al-Phorobius adı ile bilinmektedir.
 • Muallim Sani (2. öğretmen ismi ile tanınmıştır) ile tanınmıştır.
 • Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan kişidir.
 • Türk İslam dünyasında pozitif bilimleri başlattı.
 • Eserleri
  • El medinetü’l fazıla( Devlet nasıl yönetilir)
  • İhsanu’l  U-lum
  • Kitab ül Musiki (Müzik üzerine yazılmış ilk eser)

İbn-i Sina (Tıbbın Hükümdarı)

 • Avrupa’da avicenna (Bilgin doktor) olarak bilinir.
 • Küçük kan dolaşımını bulmuştur.
 • Mikrobun varlığına ilk teşhisi koymuştur. (insanın içinde bir kurt vardır, o kurt insanı hasta eder, bunu günümüzde görmek imkansız)
 • Eserleri
  • El kanun fit tıp (Avrupa’da ders kitabı olarak okutulur)
  • Kitabü’ş  şifa

Biruni

 • Gazneli Mahmud  döneminde yaşamıştır. (Gazneli Mahmut Onun için benim en değerli hazinem demiştir.)
 • Enlem ve boylamı bulmuştur.
 • Yer Çekimi Kanunu Newton’dan önce söylemiştir.
 • Eserleri
  • Asarü’l  Bakiye (Asyalı milletler hakkında bilgi vermiştir)

Harezmi

 • Matematik, astronomi ve coğrafi bilginidir.
 • 1 sayısının yanına sıfır yazmayı bulmuştur.
 • Eserleri
  • Kitabül Cebr Ve’l Mukabele

Gazali

 • Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış bağdat’taki Nizamiye medreselerinde öğretmenlik yapmıştır.
 • Eserleri
  • İhyau Ulumi’d-din
  • El-Munkizu-Mine’d Dela
  • Mekasidu’l Felasife

Cezeri

 • Sibermetiğin ilk adımlarını atmıştır.
 • Otomat adlı eseri ile ünlüdür.

Fezari

 • Dünya tarihinde astronomi ile uğraşan ilk islam bilginidir.
 • ‘Usturlab’ adı verilen bir aletle güneş ve ay tutulmaları hesaplamıştır

İbn-i Rüşd

 • Her zaman aklı ön planda tutar.
 • Endülüs Emevi döneminde yaşayan İbni Rüşd Avrupalılara Aristoyu tanıtır.
 • Eserleri
  • Tehafütü’t  Tehafüt
  • Makela fi’l Mizac

Zemahşeri

 • Harzemşahlar döneminde yaşamıştır.
 • Eserleri
  • Keşşaf
  • Mukaddimetü‘l Edeb

Zekeriyya Er-Razi

 • Çiçek ve kızamık hastalığının arkını buldu.
 • El Havi ansiklopedisini yazdı. (Bu kitap 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutuldu.)

Cabir bin Hayyan

 • Modern kimyanın kurucusudur.
 • Yapay altın elde etmiştir.
 • Asitlerle uğraşmıştır.
 • Atomun parçalandığını ilk öne süren kişidir.

Uluğ Bey

 • Timur’un torunu olan Uluğ Bey, aynı zamanda astronomi bilginidir.
 • Devrin bilginlerinden Ali Kuşçu, Uluğ Beyin öğrencisidir.
 • Eserleri
  • Yıldızların Fihrist Cetvelleri

Ali Şir Nevai

 • Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak bilinir.
 • Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermek amacıyla ‘Muhakemetü-l Lügateyn’ isimli eserini yazmıştır.

İbn-i Heysem

 • Optik biliminin öncülerindendir.
 • Kitabu’l Menazir adlı eseri ünlüdür.

KPSS tarih notları için tıklayınız…