Ehl-i Sünnet ile Diğer Mezhepler Arasındaki Farklılıklar

0
Sıfatlar ve Rü'yetullah Mutezileye göre Allah'a sıfat isnat edilmesi halinde, Allah'ın birliğine aykırı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki Ehl-i Sünnete göre Allah'ın zatı ile kaim ezeli...

Müşebbihe

0
Batıl itikadi mezheplerden biridir. Müşebbihe kelimesi, "teşbih" yani "benzetme" kelimesinden türetilmiş, "benzetenler" manasına gelir. Allah'ı insanlara benzetmelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır. Kur'an-ı Kerimde bulunan...

Cebriye Mezhebi ile İlgili Bilgiler

0
İtikadi olarak batıl mezhepler arasında gösterilen Cebriye, kader konusunda ortaya atılmış aşırı görüşü temsil eden fırkadır. Konunun ilk defa Cehm b. Safvan (ö.745) tarafından...

Mürcie Mezhebi Hakkında Bilgi

0
Nedir? Mürcie "irca" kelimesinden gelmektedir. İrca kelimesi sözlükte "sonraya bırakma, erteleme veya geciktirme" manalarına gelmektedir. Ayrıca "ümit verme” manasındaki “reca” sözcüğünden türediğine dair görüşler de...

Buhari

0
Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim...