Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

DEVLET YÖNETİMİ

Hükümdarlara Verilen Unvanlar

 • Sultan
 • Keykubat
 • Rükneddin
 • Sultan-ı Galip
 • İzeddin
 • Alaaddin
 • Gıyaseddin
 • Keyhüsrev

NOT: KEYkavus, KEYhüsrev, KEYkubat (KEY sultan demektir.)

Divan Teşkilatı

 • Divanı-ı Ala:  Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir.
 • Niyabet-i Saltanat:  Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
 • Divan-ı Tuğra:  Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir.
 • Divan-ı arz:  Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz.
 • Divanı-ı İstifa:  Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi.
 • Divan-ı Pervane:  Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Başkanı Pervaneci.
 • Divanı-ı Berid:  Posta teşkilatıdır.
 • Meliküs Sevahil: Deniz Kuvvetleri Komutanı. (osm. karşılığı Kaptan-ı Derya)
 • Şurta: Jandarma.

Anadolu Selçuklularında Bazı Saray Görevlileri

 • Üstad-ı Saray: Şehzade hocası
 • Hace-i Saray: Hadım ağası
 • Emir-i Mahfil: Protokol görevlisi

İLİM İNSANLARI

 • Mevlana Celaleddin Rumi:  Kebir, Mesnevi
 • Hacı Bektaş Veli:  Makalat
 • Yunus Emre: Divan, Risaletü’n -Nushiyye
 • Aşık Paşa:  Garibname
 • Muhyiddin Arabi: Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. Yavuz Sultan Selim mezarını bulup yaptırmıştır.
 • Hacı Paşa: Anadolu’nun İbn-i Sinası’dır.
 • Ravendi: Selçuklu Tarihini yazmıştır.(1. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunar)
 • Caca Bey
 • Ahmet Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
 • Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
 • Germiyanlı Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid
 • Sadrettin Konevi
 • İbn-i Bibi: El Evamirü’l Alaiye
 • Ahmet Fakih: Çarhname
 • Sultan Veled: İbtidaname, Rebabname, İntihaname, Maarif

HUKUK

Şer’i Hukuk

 • Evlenme, boşanma, miras, nafaka ve vakıflarla ilgili davalara bakar.
 • Mahkemelerin başında kadı bulunurdu.
 • Kadıların başı kadıü’lkudat.

Örfi Hukuk

 • Şeri mahkemelerin görevi dışında kalan davalara bakarlar.
 • Başkanı Emir-i Dad.

ORDU

Hassa Askerleri

 • Hükümdara bağlı olan bu askerler, değişik milletlerden küçük yaşlarda satın alınan veya toplanan çocuklardan meydana gelirdi. Bunlar Gulamhane denilen ocaklarda yetiştirilirdi.

EKONOMİ

Ahilik

 • Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
 • Ahiliğin amacı ve felsefesi Ahi Evran’ın Letaf-i Hikmet kitabından öğrenilir.
 • Gayrimüslimler giremez.
 • Girit ve Hansa teşkilatlarına Müslümanlar giremez.
 • Esnafların başındakilere Şeyh veya Pir adı verilir.
 • Esnaflar ‘Ahitname’ ye uymak zorundadırlar.
 • İhtiyaca göre mal üretimi yapılır.
 • Mesleki eğitim verilir, sonra icazetname(diploma) verilir.
 • Esnaflar arasında dayanışmayı arttırır.
 • Orta sandıkta para toplanır ve bunlar yeni dükkan alacaklara verilir.
 • Gerektiğinde Cihad’a vakfedilir.
 • Fatma Bacı (Anadolu Kadınları-Bacıyan-ı Rum)

Tarım ve Hayvancılık

Köylerde yaşayan Türkmenler tarım ve hayvancılıkla uğraşarak ekonomiyi canlandırmışlardır.

Sanayi ve Madencilik

Kağıt imalatı ve çinicilik sanatında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Ticaret

 • Ticaret yollarının güvenliği sağlanmak amacıyla kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır.
 • İlk defa devlet sigortacılık faaliyetlerine başlanmıştır.
 • Venedik, Ceneviz, Floransa gibi devletlere imtiyaz tanınarak ticareti geliştirme amaçlanmıştır.
 • Sinop, Antalya, Alanya fethedilmiş. Deniz ticareti canlandırılmıştır.

Maliye ve Para

 • Anadolu Selçuklularda ilk madeni parayı 1. Mesut, gümüş ve altın parayı ise 2. Kılıçaslan bastırmıştır.
 • Günümüze bulunan en fazla altın sikkesi 1. Alaaddin Keykubat adına olan sikkelerdir.
 • Hazine-i Amire ve Hazine-i Hassa olmak üzere iki hazine bulunmaktaydı.( Hazine-i Hassa hükümdarın şahsi tasarrufundadır)

Devletin Gelir Kaynakları

 Vergiler

 • Liman gelirleri
 • Gümrük vergileri
 • Maden ve tuzla işletmelerinden alınan vergiler
 • Pazar yerlerinden alınan vergiler

Hediyeler

Ganimetler

TOPRAK YÖNETİMİ

 • Has Arazi: Geliri hükümdara ayrılan topraklara denir.
 • İkta Arazi:  Ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaş karşılığı verilir.
 • Mülk Arazi:  Devlet adamlarına başarılarından dolayı verilir.
 • Vakıf Arazi:  Miri ve mülk arazilerinden gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşların masraflarına ayrılan topraklardır.

Mimari ve Sanat

Türkiye topraklarında en çok Anadolu Selçuklu Devleti eseri vardır.

NOT: Aşağıdaki eserler dışında Anadolu’da bulunan tüm eserler Anadolu Selçuklu Devletine aittir.

 • Dilmaçoğulları
  • Bitlis Ulu cami
 • Saltuklular
  • Mama Hatun Türbesi
  • Tepsi Minaresi
  • Üç Kümbetler
  • Kale Cami
 • Mengücekliler
  • Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
  • Sultan Melik Kümbeti
 • Danişmentliler
  • Kayseri Ulu Cami
  • Çukur Medrese
  • Yağıbasan Medresesi (Anadolu’nun bilinen en eski medresesi)
 • Artuklular
  • Semanın Medresesi
  • Hatuniye Medresesi
  • Necmeddin Külliyesi
  • Malabadi Köprüsü
  • Hasankeyf Köprüsü
  • Koçhisar Cami
  • Müsreviye Medresesi
  • Hüsamiye Medresesi

KPSS tarih notları için tıklayınız…